• Benvinguts a la web del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona
  • 972 20 59 74 / 972 20 56 67
  • info@cafgi.org
Benvinguts a la Finestreta Única

Li donem la benvinguda a la Finestreta Única del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona

Què és la Finestreta Única?
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), en el seu article 6, regula l'establiment d'un sistema de finestreta única a efectes d'una major simplificació dels procediments administratius. La finalitat de les finestretes úniques és exercir un paper d'ajuda al prestador, ja sigui com a autoritat directament competent per expedir els documents necessaris per a accedir a una activitat de serveis, ja sigui com a intermediari entre el prestador i les autoritats directament competents.
La Directiva de Serveis ha estat incorporada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, anomenada Llei Paraigües (BOE de 24 de novembre de 2009). En els seus articles 18 i 19, contempla aquest servei.
La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici mitjançant la qual s'adapta la normativa estatal de rang legal al que disposa l'esmentada Llei 17/2009, de 23 de novembre, en virtut del mandat contingut en la disposició final cinquena. En l'article 5, de modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals estableix la incorporació d'un nou article 10 a la mateixa el qual estableix que les organitzacions col·legials disposaran d'una pàgina web perquè, a través de la finestreta els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el Col·legi, a través d'un únic punt, per via electrònica i a distància.

En el cas de donar-se d'alta per primera vegada com a Administrador de Finques, cal descarregar el dossier adjunt, complimentar-lo i enviar-lo per correu electrònic a info@cafgi.org. Caldrà també fer arribar el document original de la compulsa del títol que faculta l'accés directe a la col·legiació i 4 fotografies.
Baixa't la documentació necessària (pdf)
En el cas de donar-se d'alta com a Administrador de Finques, cal descarregar el dossier adjunt, complimentar-lo i enviar-lo per correu electrònic a info@cafgi.org. Caldrà també fer arribar el document original de la compulsa del títol que faculta l'accés directe a la col·legiació i 4 fotografies.
Baixa't la documentació necessària (pdf)
El Col·legi d'Administradors de Finques de Girona pot intervenir en una queixa/denúncia/reclamació si la persona en qüestió es troba col·legiada, extrem que pot comprovar en el llistat actualitzat de la plana web del Col·legi www.cafgi.org.
En el cas de que la persona de qui es queixa estigui col·legiada, l'informem que pot presentar un escrit de queixa, denúncia o reclamació en el Col·legi, seguint el procediment següent:

* Presentació de l'escrit, adreçat a la Comissió de Deontologia Professional, que contingui les dades de la persona que el presenta, degudament identificada amb nom, cognoms, NIF, adreça postal, codi postal, població, correu electrònic i telèfon. Si es tracta d'un fet en relació a una Comunitat de Propietaris, cal posar la seva condició de membre dins la Comunitat (pe: president, vicepresident, propietari, etc.).

* En el supòsit que actuï en nom d'una altra persona o entitat, haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació de la presentació de qui presenta l'escrit de queixa o reclamació.

* S'ha d'identificar amb les seves dades el col?legiat/da contra qui es presenta l'escrit de queixa o reclamació.

* S'ha de realitzar un relat ordenat i clar dels fets que han succeït i els motius de la queixa, i s'ha d'acabar exposant concretament el que es demana, i adjuntant a l'escrit els annexes corresponents, degudament numerats, si s'escau. Tot això d'acord amb l'article 62 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sinó, no es podrà donar cap tràmit a l'escrit.

* S'ha de procedir a la signatura de l'escrit. Si s'envia per correu electrònic, haurà d'anar signat electrònicament, tot això d'acord amb els articles 9 i ss. de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

* Els texts que no siguin en idioma oficial a Catalunya, hauran d'estar traduïts a qualsevol d'aquests, d'acord amb els articles 15 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta documentació pot presentar-se, bé per correu electrònic, amb signatura electrònica, a info@cafgi.org, bé per carta o bé personalment al Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, situat al carrer Francesc Ciurana, 2 ent. 1a. 17002 de Girona.

Els escrits que no compleixin els requisits legals no es tramitaran.
Empreses Patrocinadores del COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA