• Bienvenidos a la web del Colegio de Administradores de Fincas de Girona
  • 972 20 59 74 / 972 20 56 67
  • info@cafgi.org

Llista de Serveis al Col·legiat

(*) Aquests serveis són pels col·legiats exercents

Circulars informatives de caire col·legial, fiscal, legislatives, etc.

Assessoria fiscal-laboral - Cànovas 1852, S.L. (*)

Assessoria jurídica - Ferran Martín Bou (*)

Assegurança de responsabilitat civil col·lectiva (*)

05

Cursos i xerrades de formació i reciclatge

06

Web

Plana web - accés privat

Revista "Administradores de Fincas" - Editada pel Consell General

Revista "Consell" - Editada pel Consell de Col·legis de Catalunya

Disposició de formularis i models varis de propietat horitzontal i arrendaments urbans (*)

10

IPC

Tramesa mensual dels IPC

Venda de llibres d'actes per comunitats de propietaris en fulls movibles (*)

Venda de taulers d'anuncis per comunitats de propietaris (*)

Venda d'impresos de certificats amb/i sense deute (*)

Lloguer de la Sala d'Actes per dur a terme reunions de comunitats de propietaris (*)

Servei de recopilació de disposicions que afecten a la professió del BOE, DOGC i BOP

Convenis amb entitats bancàries i altres entitats

Borsa de lloguers de la web col·legial (*)

18

Carnet territorial, carnet nacional i títol

Memòria corporativa anual

20

Placa de metacrilat pel despatx (*)

21

Segell de goma col·legial (*)

Empreses Patrocinadores del COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA